کتاب ها نیز مانند مقالات در چهار محور بازاریابی، فروش، رهبری و استراتژی دسته بندی می شوند و تعدادی به صورت خلاصه، و برخی دیگر که به عنوان معتبرترین مراجع دانشگاهی در دانشگاه های تراز اول جهان تدریس می شوند، به طور کامل و به زبان اصلی در این بخش قرار می گیرند.

Copyright 2010-2018 1st Co. All rights reserved.