در این بخش توجه شما را به دغدغه های ارزشمند بزرگترین و موفق ترین کسب و کارهای جهانی جلب کرده و در عبور از بحران های دشوار و رویارویی با شرایط پیچیده ی تجارت همگام با مدیران موفق جهانی درس های گرانبهایی را تجربه می کنیم.

Copyright 2010-2018 1st Co. All rights reserved.